اینجا کمی از طرفندهای جاللب و به درد بخور رو می گیم